Privacyverklaring

 

 

 

Rianne Willemsen, gevestigd aan Stokebrand 646, 7206EV Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.riannewillemsen.com
Rianne Willemsen
Stokebrand 646, 7206EV Zutphen
0623677455

 

Rianne Willemsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Rianne Willemsen zij is te bereiken via info@riannewillemsen.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Rianne Willemsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 

- Voor- en achternaam

 

- Adresgegevens

 

- Telefoonnummer

 

- E-mailadres

 

- Bankrekeningnummer

 

- evt KvK nummer

 

- evt Btw nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@riannewillemsen.com, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 

Rianne Willemsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van uw betaling

 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

- Rianne Willemsen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik  nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Rianne Willemsen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rianne Willemsen) tussen zit.

 

 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 

Rianne Willemsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bewaartermijn: 7 kalender jaren na het afronden van de dienstverlening
Reden: Wettelijk bewaartermijn voor de belastingdienst is 7 jaar (fiscale bewaarplicht) en bewijs van garantie termijnen.
Bewaar termijn gaat in van vanaf het moment dat de gegevens zijn aan ons verstrekt.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Rianne Willemsen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rianne Willemsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

 

Ontvangers

Welke persoonsgegevens

Bewaartermijn

Grondslag / Doel

Belastingdienst en
Boekhouder

 

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer       
E-mailadres
evt. KVK nummer
evt. BTW nummer

7 kalender jaren na het afronden van de dienstverlening

 

Wettelijk verplichting /
Administratie

 

Bank

 

Voor en achternaam
Bankgegevens

 

7 kalender jaren na het afronden van de
dienstverlening

 

Afhandelen betaling

 

 

 

Email en online opslag

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer           
E-mailadres
evt. KVK nummer
evt. BTW nummer

1 kalender jaar na het afronden van de dienstverlening

U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 

 

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Rianne Willemsen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rianne Willemsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@riannewillemsen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Rianne Willemsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@riannewillemsen.com