ALGEMENE VOORWAARDEN.

 

Artikel 1 Definitie Onder ‘gebruiker’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan : ScheepsArts.
Onder ‘wederpartij’ wordt verstaan degene die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

 

Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking van glas, (gebrandschilderd) glas-in-lood, (gebrandschilderd) glas in koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord daaronder begrepen.
2.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. .
3.Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.

 

 Artikel 3 Prijzen
1.
Tenzij anders overeengekomen, zal de factuurprijs worden berekend aan de hand aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de gebruiker vast te stellen uurtarieven bijkomend de eventuele kosten voor grondstoffen, stookkosten van glasoven, en vervoer.
2. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding, of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
3. Indien, na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst, een of meer van de kostprijsbepalende factoren waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen en deelt dit de wederpartij zo spoedig mogelijk mede onder opgaaf van redenen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
4. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 Aflevering; levertijd
1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.
2. Facturen betrekking hebbend op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan binnen de in artikel 6 genoemde betalingstermijn.

 

Artikel 5 Klachten
A. Algemeen.
1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
2. De gebruiker behoudt zich het recht voor met een geringe afwijking in kleur en/of dessin van standaard- of andere monsters te leveren.
3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.
B. Kwaliteit geleverde zaken.
1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2.  Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit en dessin. C. Overige klachten.
1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn, heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de wederpartij te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk mocht zijn.
D. Slotbepaling
1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

 

Artikel 6 Betaling
1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling moet gebeuren effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting.
2. Indien de wederpartij het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij aan de gebruiker een rente verschuldigd van 1¼% van het netto factuurbedrag voor elke maand (30 dagen) of een gedeelte daarvan dat hij in verzuim blijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
3. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is gecrediteerd en de gebruiker daarvan in kennis is gesteld of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie. 4. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de gebruiker een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
5. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surséance van betaling.
8. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zo lang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekortschieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zo lang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. 

 

Artikel 8  Overmacht
Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.

 

Artikel 9  Afmeting en andere gegevens
1.  De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende of wel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, een en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
2.  De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, als kit, brandschilderpigmenten etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 10 Meer- of minderwerk
1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt zal de verrekening gebeuren aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht

 

Artikel 11 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

 

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag

en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of

verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een

opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening, van de wederpartij, behoudens opzet of

grove schuld van de gebruiker.

 

 

 

Artikel 12 Schade en aansprakelijkheid
Bij het uitzoeken van kleuren op monsters kunnen bij bestellingen geringe kleur- en structuurverschillen ontstaan, waar de gebruiker niet voor aansprakelijk gesteld kan worden

 

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.  Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.